Visie

De algemene werkingsvisie van De Vlier stoelt op de rehabilitatiegedachte.

Zeer belangrijk hierbij zijn begrippen als emancipatie, normalisatie en participatie.

De rehabilitatiegedachte houdt in dat mensen die kampen met een psychische e/o psychiatrische problematiek, alle kansen en ondersteuning moeten krijgen om hun dromen, wensen en verwachtingen waar te kunnen maken.

We stellen ons tot doel onze bewoners te ondersteunen bij hun herstelproces. Herstel moet hier begrepen worden als een proces waarbij de bewoner weer greep tracht te krijgen op zichzelf, weer richting en inhoud tracht te geven aan zijn leven. Onder herstel verstaan we  dus iets anders dan genezing.

Om deze basisfilosofie een concrete inhoud te geven werd er een raamwerk ontwikkeld dat aandacht geeft aan drie belangrijke factoren:

 • De attitude van de begeleiders.
  • Is herstelgericht:
   We vertrekken vanuit een hoopvol en optimistisch perspectief.
   We kijken verder dan de problematiek en hebben aandacht voor het levensverhaal van de bewoner.
   Het vergroten van de regie en autonomie van de bewoner zien we als een belangrijke factor voor levenskwaliteit.
   We erkennen en benutten de ervaringskennis van de bewoner.
  • Is presentiegericht:
   We zijn betrokken en aandachtig aanwezig, zijn ‘bereikbaar’.
   We sluiten aan bij de leefwereld van de bewoner, diens normen en waarden.
   We verhouden ons t.o.v. onze bewoners: van mens tot mens. Geen machtsverhouding.
  • Is krachtgericht:
   We gaan op zoek naar troeven, talenten, capaciteiten bij bewoner en zijn omgeving.
   We proberen vaardigheden te ontwikkelen en het zelfvertrouwen en de veerkracht te versterken.
   We streven naar een evenwichtige balans tussen mogelijkheden en beperkingen. Onze begeleidingsstijl staat in verhouding tot de taakvolwassenheid van de bewoner.
 • De organisatie van het woonmilieu en de Biotoop.
  • Is ondersteunend:
   Er is een duidelijke structuur aanwezig. Vaste begeleidingsmomenten, bewonersraden, huishouddagen…
   Binnen de Biotoop is er een duidelijk aanbod van activiteiten: wie, wat, wanneer…
   Elke groep heeft een vaste woonbegeleider, dit zorgt voor continuïteit in de begeleiding.
   Er is binnen het groepsgebeuren (zowel in de woning als in de Biotoop) ook tijd voor individuele aandacht / individuele gesprekken.
   Er wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen zoals schemaborden, pictogrammen, dagboeken etc.
  • Is motiverend:
   Bewoners krijgen kansen om verantwoordelijkheid op te nemen zoals bvb. huistaak, huishoudportemonnee
   Bewoners krijgen inspraak en worden gestimuleerd tot participatie bij bewonersraad, cliëntforum, aanwezigheid bij begeleidingsplanbesprekingen etc.
   Bewoners krijgen ruimte voor eigen accenten in woonsituatie. Dit werkt een thuisgevoel in de hand.
   Er is aandacht voor de groepssfeer, een goede groepssfeer stimuleert, motiveert.
  • Is veilig:
   Onze woningen zijn veilig, comfortabel met voldoende ruimte voor privacy.
   Ook hier aandacht voor een goede groepssamenstelling (groepscohesie), dit werkt een gevoel van veiligheid in de hand.
   We proberen zoveel mogelijk de woonsituatie af te stemmen op de zorgvraag (In groep? Alleen in groep? Volledig zelfstandig?).
   Er is 24/24 uur een begeleider bereikbaar, dit via ons permanentiesysteem.
 • De individuele opvolging:
  • Is op maat gesneden, wat herstel betekent is zeer individueel bepaald.
  • Is toekomstgericht en gebaseerd op de 6 fasen van SRH (Steunend Relationeel Handelen).
  • Richt zich tot de persoon in zijn totaliteit: naar huisvesting, dagbesteding, vrije tijd, opleiding, relaties, gezondheid, zelfzorg en zingeving.
  • Wordt neergeschreven in een trajectplan
  • Streeft naar een zo groot mogelijke participatie van de bewoner.
   Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het effect.
  • Speelt zich af binnen een triade: Bewoner – Begeleider – Sociaal netwerk