Begeleiding

VISIE

De algemene werkingsvisie van De Vlier stoelt op de rehabilitatiegedachte.

Zeer belangrijk hierbij zijn begrippen als emancipatie, normalisatie en participatie.

De rehabilitatiegedachte houdt in dat mensen die kampen met een psychische en/of psychiatrische problematiek, alle kansen en ondersteuning moeten krijgen om hun dromen, wensen en verwachtingen waar te kunnen maken.

We stellen ons tot doel onze bewoners te ondersteunen bij hun herstelproces. Herstel moet hier begrepen worden als een proces waarbij de bewoner weer greep tracht te krijgen op zichzelf, weer richting en inhoud tracht te geven aan zijn leven. Onder herstel verstaan we  dus iets anders dan genezing.

Om deze basisfilosofie een concrete inhoud te geven werd er een raamwerk ontwikkeld dat aandacht geeft aan drie belangrijke factoren:

 • De attitude van de begeleiders.
  • Is herstelgericht:
   We vertrekken vanuit een hoopvol en optimistisch perspectief.
   We kijken verder dan de problematiek en hebben aandacht voor het levensverhaal van de bewoner.
   Het vergroten van de regie en autonomie van de bewoner zien we als een belangrijke factor voor levenskwaliteit.
   We erkennen en benutten de ervaringskennis van de bewoner.
  • Is presentiegericht:
   We zijn betrokken en aandachtig aanwezig, zijn ‘bereikbaar’.
   We sluiten aan bij de leefwereld van de bewoner, diens normen en waarden.
   We verhouden ons t.o.v. onze bewoners: van mens tot mens. Geen machtsverhouding.
  • Is krachtgericht:
   We gaan op zoek naar troeven, talenten, capaciteiten bij bewoner en zijn omgeving.
   We proberen vaardigheden te ontwikkelen en het zelfvertrouwen en de veerkracht te versterken.
   We streven naar een evenwichtige balans tussen mogelijkheden en beperkingen. Onze begeleidingsstijl staat in verhouding tot de taakvolwassenheid van de bewoner.
 • De organisatie van het woonmilieu en de Biotoop.
  • Is ondersteunend:
   Er is een duidelijke structuur aanwezig. Vaste begeleidingsmomenten, bewonersraden, huishouddagen…
   Binnen de Biotoop is er een duidelijk aanbod van activiteiten: wie, wat, wanneer
   Elke groep heeft een vaste woonbegeleider, dit zorgt voor continuïteit in de begeleiding.
   Er is binnen het groepsgebeuren (zowel in de woning als in de Biotoop) ook tijd voor individuele aandacht / individuele gesprekken.
   Er wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen zoals schemaborden, pictogrammen, dagboeken etc.
  • Is motiverend:
   Bewoners krijgen kansen om verantwoordelijkheid op te nemen zoals bvb. huistaak, huishoudportemonnee
   Bewoners krijgen inspraak en worden gestimuleerd tot participatie bij bewonersraad, cliëntforum, aanwezigheid bij begeleidingsplanbesprekingen etc.
   Bewoners krijgen ruimte voor eigen accenten in woonsituatie. Dit werkt een thuisgevoel in de hand.
   Er is aandacht voor de groepssfeer, een goede groepssfeer stimuleert, motiveert.
  • Is veilig:
   Onze woningen zijn veilig, comfortabel met voldoende ruimte voor privacy.
   Ook hier aandacht voor een goede groepssamenstelling (groepscohesie), dit werkt een gevoel van veiligheid in de hand.
   We proberen zoveel mogelijk de woonsituatie af te stemmen op de zorgvraag (In groep? Alleen in groep? Volledig zelfstandig?).
   Er is 24/24 uur een begeleider bereikbaar, dit via ons permanentiesysteem.
 • De individuele opvolging:
  • Is op maat gesneden, wat herstel betekent is zeer individueel bepaald.
  • Is toekomstgericht en gebaseerd op de 6 fasen van SRH (systematisch rehabilitatief handelen).
  • Richt zich tot de persoon in zijn totaliteit: naar huisvesting, dagbesteding, vrije tijd, opleiding, relaties, gezondheid, zelfzorg en zingeving.
  • Wordt neergeschreven in een
  • Streeft naar een zo groot mogelijke participatie van de bewoner.
   Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het effect.
  • Speelt zich af binnen een triade: Bewoner – Begeleider – Sociaal netwerk

BEGELEIDINGSDOMEINEN

Onze begeleiding richt zich naar de persoon in zijn totaliteit. Dat wil zeggen dat we ondersteuning bieden op een achttal domeinen.

 1. Huisvesting: dit omvat de eigenlijke woonsituatie: de concrete plek waar gewoond wordt. Dat kan een groepswoning, een studio of appartement zijn.
 2. Opleiding: dit behelst alles wat te maken heeft met het volgen van een opleiding of studie. Dit kan sterk variëren, het kan zowel betrekking hebben op het volgen van een computeropleiding in Biotoop als het volgen van een volledige schoolopleiding.
 3. Dagbesteding: dit behelst zowel gestructureerd vrijwilligerswerk als een activiteitenprogramma in de Biotoop of een voltijds betaalde job.
 4. Vrije tijd: dit omvat de niet-gestructureerde dagbesteding. Het gaat om een activiteit die niet of weinig aan vaste afspraken is gebonden en die als zeer ontspannend ervaren wordt.
 5. Relaties, sociaal netwerk: dit domein omvat het gebied van de interacties met andere mensen. Het behelst de sociale vaardigheden op dit gebied alsook de ondersteuning die kan geboden worden vanuit het netwerk: familie, vrienden, buren, professionelen…
 6. Zelfzorg: behelst alle activiteiten die nodig zijn om goed voor zichzelf te kunnen zorgen (ADL). Het gaat om huishoudelijke activiteiten, hygiëne, administratieve vaardigheden, beheren van financiën, mobiliteit etc.…
 7. Gezondheid: dit domein omvat alles wat te maken heeft met zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid. Het kan gaan om medicatietrouw, ziekte-inzicht, specifieke therapie, lichamelijke problematiek (diabetes, hartfalen etc.)…
 8. Zingeving: hier gaat het om wat de bewoner als zeer waardevol en belangrijk ervaart, wat betekenis geeft aan zijn leven. Dit kan bijvoorbeeld een passie zijn voor een bepaalde hobby of zijn werk of een bepaalde religie of een bepaalde subcultuur of een vriendengroep….

 

BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID VAN DE BEGELEIDING

De woonbegeleiders van De Vlier zijn wekelijks op vaste dagen aanwezig in het huis . Op wekelijkse basis gaat er in elke woning een huishouddag door en een bewonersraad. Een huishouddag houdt onder andere in: wekelijkse boodschappen, poetstaken, kookmoment, ontspanningsmogelijkheden, administratieve taken.

Een bewonersraad heeft tot doel het maken van concrete afspraken binnen de woning, de weekendplanning neer te schrijven, eventuele spanningen binnen de woning bespreekbaar te stellen en zo de groepscohesie te bevorderen.

Daarnaast is er ruimte voor individueel overleg: in samenspraak met de bewoner zijn extra contactmomenten mogelijk, rekening houdend met de vraag en aanbodmogelijkheden. Het aantal individuele begeleidingscontacten varieert naargelang de nood van de bewoner. Dit kan gaan van meerdere contacten per dag tot mimimaal wekelijks op huishouddag en/of bewonersraad.

In het weekend kan de bewoner beroep doen op een begeleider voor een huisbezoek, individuele vrijetijdsinvulling en een eventuele uitstap in groepsverband.

De woonbegeleiders functioneren in een beurtregeling om een telefonische permanentiedienst te verzekeren waarop de bewoner in noodsituaties 24u op 24u beroep kan doen. In uitzonderlijke situaties komt de woonbegeleider zelf ter plaatse.

 

BIOTOOP 

De Biotoop is in de eerste plaats een plek waar iedereen zich goed mag voelen en tot zijn recht mag komen, zowel onze Vlier-bewoners als andere deelnemers of toevallige passanten.

Het biedt een ondersteuningsgericht aanbod in de vorm van ontmoeting en vrije tijd.

Ons activeringsaanbod maakt een essentieel onderdeel uit van de zorgprogramma’s voor diverse doelgroepen. Het heeft een plaats naast indicatiestelling, diagnostiek, behandeling, verzorging…. met het oog op rehabilitatie of herstel.

Activiteitenaanbod:

 • Activiteiten zoals ontspanningsactiviteiten, creatieve en educatieve activiteiten:
  • Vaste activiteiten voor vaste groepen (ADL koken, sport, crea,..)
  • Activiteiten voor wie sporadisch wil aansluiten (uitstappen, workshops,..)
  • Een jaarlijkse zomerreis
  • Een jaarlijks winterweekend
 • We brengen het sociaal-culturele/ontspanningsaanbod in de Zelzaatse regio in kaart.
  • Op een ongedwongen manier het herstelproces van onze bewoners ondersteunen waarbij speciaal aandacht gaat naar het ontmoetingsaspect en de (re-)integratie in de omgeving

Samenwerking:

Met het Arbeidszorgcentrum ‘De Sprong’ van P.C.Sint-Jan-Baptist hebben we een samenwerkingsovereenkomst.

Dit arbeidszorgcentrum heeft op zijn beurt diverse samenwerkingsovereenkomsten met o.a. VDAB, Werkwinkels,.. waardoor we met deze instanties ook indirect verbonden zijn.

We willen dus, voor wat betreft organisatie van eigen activiteiten, eerder aanvullend zijn op het aanbod, aangeboden door het Arbeidszorgcentrum.

Ook met andere sociaal-culturele initiatieven zijn er diverse contacten.