Opdrachtverklaring

Zelzate, 15 juni 2004

Opdrachtsverklaring Beschut Wonen De Vlier.

De Vlier, een initiatief voor Beschut Wonen, is een samenwerkingsverband tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Deinze.

Ons initiatief stelt zich tot doel om mensen met een psychiatrische problematiek en/of mentale handicap te begeleiden naar reïntegratie in de maatschappij via Beschut Wonen, zowel in kleine groepen als individueel. Specifieke doelgroepen kunnen zijn: verslavingszorg en forensische psychiatrie. Ook proberen we aandacht te hebben voor samenwonenden, al dan niet met kinderen.

We opteren voor een mensvisie, waarbij we aandacht en respect hebben voor mekaar en voor iedere levensovertuiging.

Tot onze kernopdrachten behoren professionele begeleiding, zinvolle dagbesteding, diverse vormen van ondersteuning, integratie en het creëren van groeimogelijkheden.

Concreet bieden we Beschut Wonen aan in Zelzate en ruimere omgeving. We wensen in onze regio (Gent-Eeklo-Zelzate) mee te werken aan het creëren van kleinschalige woongelegenheden en aangepaste dagactiviteiten, dagbesteding en arbeidszorg.

Om te kunnen voldoen aan de noodzaak van een zinvolle dagbesteding, beschikken we over een eigen dagactiviteitencentrum en leggen we diverse externe contacten in de regio. De rode draad doorheen ons project wordt gevormd door de rehabilitatiegedachte: het in stand houden van (rest-)capaciteiten en het aansnijden van mogelijkheden tot verdere ontplooiing. Emancipatie, normalisatie, participatie en integratie staan hierin centraal.

De noodzaak van de betaalbaarheid mag niet uit het oog verloren worden. Juist de bewoners van de nieuwe doelgroepen hebben immers beperkte middelen en gaan vaak gebukt onder schuldenlast. Geringe financiële draagkracht zou in ons initiatief nooit het enige uitsluitingscriterium mogen zijn of worden.

Als medewerkers in ons initiatief trachten we te streven naar een stimulerende organisatiecultuur. Samenwerking met de directie, inspraak, participatie, zorg voor mekaar, solidariteit, wederzijdse ondersteuning en respect voor eenieders integriteit staan hier centraal.

Een continue oppuntstelling van onze algemene werking via bijscholing en vorming en een regelmatige evaluatie van ons teamwerk, maken deze organisatiecultuur nog meer zichtbaar. Door contactname en samenwerking met diverse actoren uit het regionale welzijnsnetwerk willen we onze verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg ten volle opnemen en krijgt onze inzet ook daadwerkelijk gestalte. Hierdoor ontstaat de overtuiging om de netwerkvorming in onze regio verder te ontwikkelen (o.a. psychiatrische thuiszorg,…).

Een samenwerking met en ondersteuning door onze partners vinden we voor ons initiatief zeer belangrijk. Om ons project levenskrachtig te houden is het tevens noodzakelijk dat we de nodige signalen aan de overheid geven om bijsturing van personeelsomkadering, financiering en regelgeving te benadrukken.

De toepassing van hierboven vermelde visie, gelinkt aan een permanente evaluatie, moet ons toelaten om in de toekomst onze zorgverlening en begeleiding op een creatief en kwalitatief hoogstaand niveau te verder te zetten.

De begeleiders en Raad van Bestuur van Beschut Wonen De Vlier

Zelzate, 15 juni 2004